Tin Tức

Hướng dẫn kích hoạt Microsoft Office 2021 miễn phí

You are interested in Hướng dẫn kích hoạt Microsoft Office 2021 miễn phí right? So let's go together natuts.com look forward to seeing this article right here!

Microsoft Office 2021 là một bộ phần mềm văn phòng rất phổ biến và hữu ích cho các công việc hàng ngày. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn chi trả để sử dụng phiên bản đầy đủ, hãy tham khảo hướng dẫn dưới đây để kích hoạt Microsoft Office 2021 miễn phí.

Cách kích hoạt Microsoft Office 2021

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai phương pháp để kích hoạt Microsoft Office 2021 miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với mình.

Cách 1: Kích hoạt bằng lệnh CMD

Bước 1: Mở CMD với quyền admin.

Bước 2: Convert Office 2021 sang bản volume license. Bạn chỉ cần chạy các lệnh sau đây trong CMD:

cd /d %ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16
cd /d %ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16
for /f %x in ('dir /b ..rootLicenses16ProPlus2021VL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%x"

Bước 3: Thực hiện activate Office 2021 bằng KMS key. Chạy các lệnh sau trong CMD:

cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /unpkey:6F7TH >nul
cscript ospp.vbs /inpkey:FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH
cscript ospp.vbs /sethst:s8.uk.to
cscript ospp.vbs /act

Chờ đợi quá trình hoàn thành và báo thành công. Sau đó, bạn có thể sử dụng Microsoft Office 2021 miễn phí.

Cách 2: Sử dụng batch script file

Bước 1: Mở phần mềm Notepad hoặc tạo một file Text document (txt) trên desktop.

Bước 2: Copy toàn bộ đoạn mã sau đây và dán vào Notepad:

@echo off
title Activate Microsoft Office 2021 (ALL versions) for FREE - natuts.com
echo =====================================================================================
echo #Project: Kích hoạt các ứng dụng Microsoft Office miễn phí mà không cần phần mềm bổ sung
echo =====================================================================================
echo.
echo #Các phiên bản được hỗ trợ:
echo - Microsoft Office Standard 2021
echo - Microsoft Office Professional Plus 2021
echo.
echo.
(if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16")
(if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16")
(for /f %%x in ('dir /b ..rootLicenses16ProPlus2021VL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%%x" >nul)
echo.
echo =====================================================================================
echo Đang kích hoạt sản phẩm của bạn...
cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul
cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul
cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6F7TH >nul
set i=1
cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH >nul||goto notsupported
:skms
if %i% GTR 10 goto busy
if %i% EQU 1 set KMS=kms7.natuts.com
if %i% EQU 2 set KMS=kms8.uk.to
if %i% EQU 3 set KMS=kms9.us.to
if %i% GTR 3 goto ato
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul
:ato
echo =====================================================================================
echo.
echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (
echo =====================================================================================
echo.
echo #natuts.com - Trang web chia sẻ kiến thức công nghệ!
echo.
echo =====================================================================================
echo.
echo Bạn có muốn ghé thăm trang web của mình không? [Y,N]
) || (
echo Không thể kết nối đến máy chủ KMS! Đang cố gắng kết nối đến một máy chủ khác...
echo Vui lòng đợi...
echo.
echo.
set /a i+=1
goto skms
)
explorer "https://natuts.com"
:halt
pause >nul

Bước 3: Lưu lại file với định dạng .cmd. Chẳng hạn, bạn có thể đặt tên file là ActivateOffice2021.cmd. Nhấn vào “File” và chọn “Save As…” => Đổi tên file thành .cmd và chọn “Save as type: All Files”.

Hướng dẫn kích hoạt Microsoft Office 2021 miễn phí

Bước 4: Tắt phần mềm diệt virus trên máy tính để tránh xóa file kích hoạt. Bạn có thể xem hướng dẫn tắt phần mềm virus trên Windows 10 và Windows 11 tại đây.

Bước 5: Chạy file ActivateOffice2021.cmd bằng cách click chuột phải vào file và chọn “Run as administrator”.

Bước 6: Chờ đợi quá trình kích hoạt hoàn tất và báo thành công.

Với hai phương pháp trên, bạn có thể kích hoạt Microsoft Office 2021 miễn phí và sử dụng các ứng dụng văn phòng một cách đầy đủ và tiện lợi. Hy vọng hướng dẫn này sẽ hữu ích cho bạn!

Để tìm hiểu thêm về công nghệ, truy cập natuts.com.

Conclusion: So above is the Hướng dẫn kích hoạt Microsoft Office 2021 miễn phí article. Hopefully with this article you can help you in life, always follow and read our good articles on the website: natuts.com

Related Articles

Back to top button