Tin Tức

Hướng dẫn cài đặt Maya 2023 Update 3 trên Rocky Linux 8.7 (Hướng dẫn)

You are interested in Hướng dẫn cài đặt Maya 2023 Update 3 trên Rocky Linux 8.7 (Hướng dẫn) right? So let's go together natuts.com look forward to seeing this article right here!

Maya 2023 Update 3 (2023.3) là một phần mềm rất hữu ích, tuy nhiên việc cài đặt nó trên Rocky Linux 8.7 có thể gặp một số khó khăn. Trong bài viết này, tôi sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết để bạn có thể cài đặt Maya 2023 Update 3 (2023.3) thành công trên Rocky Linux 8.7.

Cài đặt Rocky Linux 8.7

Trước khi cài đặt Maya, bạn cần cài đặt Rocky Linux 8.7. Dưới đây là các bước cài đặt Rocky Linux 8.7 “Minimal”:

 1. Cài đặt Rocky Linux 8.7 phiên bản “Minimal”.
 2. Thực hiện các lệnh sau để nâng cấp lên phiên bản “Server with GUI”:
  sudo dnf update
  sudo dnf groupinstall "Server with GUI"
  sudo dnf systemctl set-default graphical
  reboot

Cài đặt Maya 2023.3

Sau khi đã cài đặt thành công Rocky Linux 8.7, bạn có thể tiến hành cài đặt Maya 2023.3 theo các bước sau:

 1. Cập nhật cài đặt ban đầu:

  sudo dnf update
 2. Cài đặt kho lưu trữ EPEL:

  sudo dnf install epel-release
 3. Kích hoạt kho PowerTools:

  sudo dnf config-manager --set-enabled powertools
 4. Cài đặt driver nVidia (nếu cần thiết):

  sudo dnf config-manager --add-repo https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/rhel8/x86_64/cuda-rhel8.repo
  sudo dnf install kernel-devel-$(uname -r) kernel-headers-$(uname -r)
  sudo dnf install nvidia-driver nvidia-settings
  sudo dnf install cuda-driver
  reboot

  Lưu ý: Sau khi cài đặt driver nVidia, hãy khởi động lại hệ thống.

 5. Cài đặt Python 3.9:

  sudo dnf install python39
 6. Cài đặt các gói phụ thuộc còn thiếu:

  sudo dnf install redhat-lsb-core.x86_64 libnsl.x86_64 pcre-utf16.x86_64 mesa-libGLU.x86_64 mesa-libGLw.x86_64 gamin.x86_64 audiofile.x86_64 audiofile-devel.x86_64 libmng.x86_64 flite.x86_64 libpng15.x86_64 libXScrnSaver.x86_64 xcb-util-wm.x86_64 xcb-util-image.x86_64 xcb-util-keysyms.x86_64 xcb-util-renderutil.x86_64 xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi.noarch xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi.noarch liberation-sans-fonts.noarch liberation-serif-fonts.noarch
 7. Tải xuống và cài đặt các gói Dịch vụ Cấp phép Autodesk mới nhất (tìm thấy tại đây):

  sudo dnf install adskflexnetclient-11.18.0-0.x86_64.rpm
  sudo dnf install adlmapps28-28.0.11-0.x86_64.rpm
  sudo dnf install adsklicensing13.0.0.8122-0-0.x86_64.rpm
 8. Kiểm tra trạng thái dịch vụ cấp phép và khởi động nếu không hoạt động:

  sudo systemctl status adsklicensing
 9. Cài đặt Maya 2023 Update 3:

  sudo dnf install Maya2023_64-2023.3-2072.x86_64.rpm
 10. Đăng ký Maya với dịch vụ cấp phép:

   sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper register -pk 657O1 -pv 2023.0.0.F -el EN_US -cf /var/opt/Autodesk/Adlm/Maya2023/MayaConfig.pit
 11. Kiểm tra xem Maya đã được đăng ký thành công hay chưa:

   /opt/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper list
 12. (Nếu cần) Cài đặt Bifrost, Substance3D for Maya, Maya USD hoặc Pymel bằng các gói RPM có sẵn trong Maya:

   sudo dnf install Bifrost2023-2.5.1.0-2.5.1.0-1.x86_64.rpm
   sudo dnf install AdobeSubstance3DforMaya-2.3.1-2023-Linux.rpm
   sudo dnf install MayaUSD2023-202211021008-b68700b-0.20.0-1.x86_64.rpm
   sudo dnf install Pymel2023_64-2023.0-23.0.0.0.x86_64.rpm
 13. Tải xuống và cài đặt Arnold cho Maya 2023 (tìm thấy tại đây):

   sudo chmod +x MtoA-5.2.2.2-linux-2023.run
   sudo ./MtoA-5.2.2.2-linux-2023.run
 14. Khởi chạy Maya 2023 và đăng nhập:

   /usr/autodesk/maya2023/bin/maya

Chúc may mắn và thành công!

Conclusion: So above is the Hướng dẫn cài đặt Maya 2023 Update 3 trên Rocky Linux 8.7 (Hướng dẫn) article. Hopefully with this article you can help you in life, always follow and read our good articles on the website: natuts.com

Related Articles

Back to top button